Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 « Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 « Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου».

3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 79/ 2007 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής
προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής
νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου. ( ΦΕΚ 95 / τ. Α / 3-5-2007 ).

4) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 ης
Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

5) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 ης
Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

6) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 ης
Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα
προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

7) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής της 5 ης Δεκεμβρίου 2005, για θέσπιση
μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 και για την
οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθμ.
882/2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 και για τροποποίηση των
κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 και αριθμ. 854/2004.

8) Τα με αρ. πρωτ. 6418/160963/4-7-2019 και 6743/171375/12-7-2019 αποτελέσματα
μικροβιολογικής εξέτασης του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, σύμφωνα με τα οποία
ανιχνεύθηκε E.coli σε επίπεδα εντός των ορίων Α Ζώνης (MPN E.Coli/100 g→ 170 MPN
E.Coli/100 g→ 20) σε δείγματα από την ζώνη παραγωγής δίθυρων μαλακίων Μάζωμα της Π. Ε.
Πρέβεζας .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλούμε την αρ. πρωτ. 98210/8853 / 28-6-2019 απόφασή μας, και επιτρέπουμε την αλιεία,
συγκομιδή, και διακίνηση μέσω εγκεκριμένων Κέντρων Αποστολής και Καθαρισμού
οστρακοειδών που προέρχονται από την ζώνη παραγωγής διθύρων μαλακίων ΜΑΖΩΜΑ.

Nicopolis Press

Το Nicopolispress.gr είναι ένα ειδησεογραφικό Blog με ειδήσεις από την Πρέβεζα, την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Αφήστε ένα μήνυμα:

0 σχόλια: