Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α)Τις διατάξεις των αρθ.52 και 109 του Ν. 2696 / 1999 ( ΦΕΚ Α-57 ) «Περί Οδικής
Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
β) Την υπ’ αριθμ. ΔΥΟ/οικ/220 από 15-01-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών & Δικτύων.
γ)Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58 ) «Αρμοδιότητες οργάνων και
υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών».
δ) Το άρθρ. 420 του Π.Κ.
ε) Το υπ’αριθμ. 40416/972 από 18/03/2020 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών
Έργων/Π.Ε. Πρέβεζας.
στ)Την υπ’ αριθμ. 6871/20/602982 από 20/03/2020 αναφορά του Τ.Τ. Πρέβεζας.
ζ)Τις υπ’ αριθμ. 2514/1/259-β’, -ε’, -ζ’, -ι’, ιβ’ και ιδ’(04, 4α, 4β 4γ/2018, 3η
, 5η και 9η 2019) από 08/05/2018, 07/08/2018, 28/09/2018, 31/10/2018, 30/01/2019,
31/03/2019 και 30/09/2019, αντίστοιχα Αποφάσεις Δ.Α. Πρέβεζας.
η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή
διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, λόγω
εξέλιξης του φαινομένου των κατολισθήσεων και εκτεταμένων καταστροφών της οδού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1

Την συνέχιση παράτασης της προσωρινής απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε όλο το τμήμα
της Επαρχιακής Οδού από την διασταύρωση αυτής με την Ε.Ο. 19 Αρχάγγελου – Γλυκής έως
και την Τ.Κ. Κρυοπηγής Δήμου Πρέβεζας(Χ.Θ. 2+200), μέχρι και στις 30/09/2020, λόγω
εξέλιξης του φαινομένου των κατολισθήσεων του εδάφους και εκτεταμένων καταστροφών
επί της Επαρχιακής Οδού, αποσκοπώντας στην ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας
και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Άρθρο 2

Την τοποθέτηση των ενδεικνυόμενων μέτρων σήμανσης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 9 και 10 του Ν. 2696/99 ως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, από το Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

Άρθρο 3

Το Τ.Τ. Πρέβεζας να προβεί σε έλεγχο, σχετικά με την τοποθέτηση των ενδεικνυόμενων
μέτρων σήμανσης και επιπρόσθετα καθ ́όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας
απόφασης να επιβλέπει την πλήρη εφαρμογή όσων ορίζονται με αυτή.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας είναι προσωρινή, αρχίζει από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο,
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και θα διαρκέσει μέχρι και την 30η
Σεπτεμβρίου 2020.

Άρθρο 5

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 4, 10, 52, 103 και 104 του Ν. 2696/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι
σήμερα και του άρθρου 420 Π.Κ.
Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Τ.Τ. Πρέβεζας, το οποίο να
επιτηρεί συνεχώς το συγκεκριμένο τμήμα της Επαρχιακής οδού και να αναφέρει άμεσα την
αποκατάστασή της, ως και τυχόν παράταση της Απόφασης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες
Υπηρεσίες και Φορείς.-

Πρέβεζα, 21/03/2020

Ο Διευθυντής

ΣΙΩΡΟΣ Κωνσταντίνος
Αστυν. Διευθυντής

Nicopolis Press

Το Nicopolispress.gr είναι ένα ειδησεογραφικό Blog με ειδήσεις από την Πρέβεζα, την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Αφήστε ένα μήνυμα:

0 σχόλια: