Έχοντας υπόψη:

α) Το άρθρο 141 του Ν.Δ. 187/73 περί Κ.Δ.Ν.Δ. (ΦΕΚ 261 Α ́/03-10-1973).
β) Τα άρθρα 188,295 και 296 του Γ.Κ.Λ. Πρέβεζας (ΦΕΚ 396 B ́/1978).
γ) Τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92 Α ́/2014) ’’Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις’’ όπως ισχύει.
δ) Αριθ. Απόφασης 129/2019 Δ.Λ.Τ. Πρέβεζας με θέμα ’’Απαγόρευση αγκυροβολίας στην ευρύτερη περιοχή Όρμου
Βαθύ και πλησίον Λιμένα’’.
ε) Την ανάγκη για λήψη μέτρων για την ανεξέλεγκτη αγκυροβολία και κυκλοφορία Επαγγελματικών –
Ερασιτεχνικών πλοίων αναψυχής στο λιμάνι της Πρέβεζας.

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Καθορίζεται ως αγκυροβόλιο για ολιγοήμερη παραμονή των κάθε είδους Επαγγελματικών – Ερασιτεχνικών
πλοίων αναψυχής στη θαλάσσια περιοχή Β-ΒΔ του αλιευτικού καταφυγίου Λιμένα Πρέβεζας που περικλείεται
μεταξύ των στιγμάτων, όπως αυτά αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης:
Α Φ 38Ο

57 ́ 52 ́ ́Β λ 020Ο
45 ́ 43 ́ ́Α

Β Φ 38Ο

58 ́ 06 ́ ́Β λ 020Ο
45 ́ 33 ́ ́Α

Γ Φ 38Ο

58 ́ 06 ́ ́Β λ 020Ο
45 ́ 29 ́ ́Α

Δ Φ 38Ο

57 ́ 56 ́ ́Β λ 020Ο
45 ́ 29 ́ ́Α

2. Ο χρόνος παραμονής για τα σκάφη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (04) ημέρες από την αγκυροβολία
τους. Με έγκριση της Λιμενικής Αρχής, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν τεκμηριωμένα δεν επαρκεί ο χώρος στην
ευρύτερη περιοχή λιμένα, ο παραπάνω χρόνος παραμονής δύναται να παραταθεί κατόπιν αιτήσεως των
ενδιαφερομένων (κυβερνήτη- πλοιοκτήτη ή ναυτικού πράκτορα) στο Λιμεναρχείο Πρέβεζας.
3. α) Η αγκυροβολία σκαφών στο αγκυροβόλιο λιμένα Πρέβεζας πραγματοποιείται από τους Κυβερνήτες αυτών
σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ. και τους κανόνες της ναυτικής τέχνης και εμπειρίας.
β) Ο Κυβερνήτης του σκάφους που αγκυροβολεί στο αγκυροβόλιο λιμένα Πρέβεζας, μεριμνά και λαμβάνει τα
αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του σκάφους του και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.
4. Όλα τα σκάφη που εισέρχονται ή εξέρχονται από το αγκυροβόλιο, οφείλουν να πλέουν με ασφαλή ταχύτητα,
λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες και τις ελικτικές ικανότητες του σκάφους, κατά την κρίση του
Κυβερνήτη και κατά την παραμονή τους σε αυτό στη διάρκεια της νύχτας να φέρουν αναμμένους, σύμφωνα με τον
Δ.Κ.Α.Σ., τους προβλεπόμενους φανούς αγκυροβολίας.
5. Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που φέρουν κατά την
ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/73 «Περί Κώδικος

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261 Α ́/73), με το οποίο κυρώθηκε ο «Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Λιμενάρχης
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΜΑΡΓΕΛΗ Σταματία

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
Απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης (φ. 01).
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΓΕΝ/Υ.Υ.
ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ- ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ Ε/Γ-Τ/Ρ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ./Δ.Λ.Α.- Δ.Α.Ν. (υ.τ.α.)
2. Γρ. 3ου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ (υ.τ.α.)
3. Δ.Λ.Τ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
4. ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Φάκελος Α/Φ
2. Γρ. Γενικής Αστυνομίας
3. Γρ. Ναυτολογίας
4. Γρ. Π.Χ.Μ.
5. Γρ. Δ.Α.Ν.

Nicopolis Press

Το Nicopolispress.gr είναι ένα ειδησεογραφικό Blog με ειδήσεις από την Πρέβεζα, την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Αφήστε ένα μήνυμα:

0 σχόλια: