για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του
Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ17/τ.Α΄/7-2-
2019).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.140/2010 (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/27-12-2010) - «Οργανισμός της
Περιφέρειας Ηπείρου », ως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 54).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων
εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/ τ. Α/31.10.2014), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α./16-3-2018).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 82 «Εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω
εκλογών» του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/26-03-2019).
8. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 2085/11-1-2019 (AΔΑ:ΩΣΡΜ465ΧΘ7-ΦΧΖ) Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με την «Κατανοµή ποσού ύψους έως 20.954.300,00€
σε Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, προς
κάλυψη δαπανών δακοκτονίας».

Σελίδα 2 από 10

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 960/19635/31-1-2019 (ΦΕΚ 263/τ.Β΄/6-2-2019) Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης & Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τον καθορισμό αριθμού προσωπικού, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του
Προγράμματος δακοκτονίας έτους 2019, όπως αυτή διορθώθηκε (ΦΕΚ 1239/τ.Β΄/11-
4-2019).
10. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1323/28346/12-2-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ:7ΜΗ
24653ΠΓ-9ΗΡ) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα
«Κατανομή εποχικού προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς
έτους 2019».
11. Την υπ’ αριθμ.13/949/12-04-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου, περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μισθοδοσία του υπό
πρόσληψη προσωπικού του προγράμματος Δακοκτονίας 2019.
12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 73397/6436/17-05-2019 βεβαίωση εξασφάλισης πιστώσεων του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής
Ενότητας Πρέβεζας, για την δαπάνη της μισθοδοσίας και της δημοσίευσης του υπό
πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που
εδρεύει στην Πρέβεζα του Νομού Πρεβέζης και συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα

υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

100 Περιφερειακή
Ενότητα Πρέβεζας
Διεύθυνση
Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής

Πρέβεζα
(Δ. Πρέβεζας)
Ν. Πρεβέζης

(Τομεάρχες
Δακοκτονίας)
ΠΕ
Γεωπόνοι
ή εν ελλείψει
ΤΕ
Τεχνολόγοι
Γεωπόνοι
(Φυτικής
Παραγωγής)
ή εν ελλείψει
ΤΕ
Τεχνολόγοι
Γεωπόνοι

Από την
ημερομηνία
υπογραφής
της σύμβασης
για διάρκεια
απασχόλησης
6,5 μηνών και
όχι πέραν της
30-11-2019
2

Σελίδα 3 από 10

(Θερμοκηπιακών
Καλλιεργειών ή
Ανθοκομίας ή
Διοίκησης
Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100 Κύρια Προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Αγροτικής Ανάπτυξης ή
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και
Γεωργικής Μηχανικής ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και
Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής
Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Γεωπονικής
Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής
Οικονομίας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής
Μηχανικής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
του Ανθρώπου ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή
Φυτικής Παραγωγής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Άσκησης
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατεύθυνση προχωρημένου
εξαμήνου Φυτικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής TEI ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους τα ανωτέρω προσόντα)

Σελίδα 4 από 10

Πτυχίο ή δίπλωμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών
Επιχειρήσεων ή Βιολογικής Γεωργίας ή Βιολογικών Θερμοκηπιακών
Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Τεχνολογίας Βιολογικής
Γεωργίας και Τροφίμων ή Τεχνολογίας Ολοκληρωμένης Γεωργίας ή
Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου: α)
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας είτε β) Αγροτικής Οικονομίας
TEI ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω
των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω
μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800
2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….
μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….
*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα
4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 3
μονάδες 120
6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων 1 2 3
μονάδες 30 60 110
7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….
μονάδες 50 100 150 200 250 ….
9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10
κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20
μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400
10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω
μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420
11. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “3”)
ποσοστό
αναπηρίας 50% … 60% …
μονάδες 150 … 180 …
12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “2”)
ποσοστό
αναπηρίας 50% … 60% … 67% … 70% …
Μονάδες

100 … 120 … 134 … 140 …

Σελίδα 5 από 10

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ)
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα
ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
100 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ:
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη: πριν και μετά την απόκτηση του
δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας
Γεωπόνου (βεβαιώσεις που εκδίδονται από το ΓΕΩΤΕΕ), ως εξής:
Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από την λήψη του πτυχίου
μέχρι και 29-6-2002 λαμβάνεται υπόψη ως εμπειρία, διότι μέχρι την
ημερομηνία αυτή δεν απαιτείτο επαγγελματική άδεια για την άσκηση
επαγγέλματος.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση
Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Ο χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από 30-6-2002 και μετά
λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον έχει διανυθεί με βεβαίωση
(Ν. 3919/2011) και προσμετρείται μετά την απόκτηση του δικαιώματος
άσκησης του επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση
Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του
Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης
εμπειρίας.
Όσοι υποψήφιοι έχουν συνεχόμενη προϋπηρεσία στον ίδιο
εργοδότη που άρχισε πριν την 30-6-2002 και απέκτησαν το δικαίωμα
άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου σε
μεταγενέστερο χρόνο (μετά την 30-6-2002) και πάντως πριν τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, προκειμένου να γίνει δεκτή
όλη αυτή η προϋπηρεσία ως εμπειρία, πρέπει να δηλώσουν σε
χωριστή υπεύθυνη δήλωση τη συνολική χρονική διάρκεια της
εμπειρίας τους.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτήσης
του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος Γεωτεχνικού και
προκειμένου για τον υπολογισμό των μηνών εμπειρίας, ο υποψήφιος
πρέπει να συνυποβάλει σχετική βεβαίωση του ΓΕΩΤΕΕ, από την
οποία να προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτήσης του δικαιώματος
αυτού.

Σελίδα 6 από 10

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ (ΤΕ) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ:
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία
επιλογής.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση
Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση
έκδοσης «12.02.2019» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12.02.2019»
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για
όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά
είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα.
• Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την
Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
«Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με
σήμανση έκδοσης «12.02.2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του
Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».
• Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να
προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του
Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «12.02.2019»).
• Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις
ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της
αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και
κατά τον χρόνο πρόσληψης.

Σελίδα 7 από 10

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης
«12.02.2019».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια
ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να
δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του
Νομού Πρεβέζης, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα
(ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12.02.2019»] να
γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο κατάστημα της Περιφέρειας Ηπείρου
και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Πρέβεζας &
Ιωαννιτών. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το
άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο
ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 - 6467728 ή 213 -119188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση:
Περιφέρεια Ηπείρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής,
Περιφερειακής Ενότητα Πρέβεζας, Τμήμα: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου,
Λ. Ειρήνης 65. Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα, υπόψιν κας Κατωγιάννη Καλλιόπης ή κου
Τσαπάρα Αλεξίου (τηλ. επικοινωνίας: 26823 60276 & 26820 24768).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας, στο κατάστημα της Περιφέρειας Ηπείρου και στο χώρο ανακοινώσεων των
δημοτικών καταστημάτων των δήμων Πρέβεζας & Ιωαννιτών, εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με
την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα

Σελίδα 8 από 10

(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους
Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή
ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί
ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία
μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα –
Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα –
Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει
των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της
ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή
για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της
ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά)
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από
τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική
ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών,
εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός
που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος
ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο
δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν
εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια
κλήρωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα των γραφείων
μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί
και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994
όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το
πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο
fax: 210 - 6467728 ή 213 -1319188.

Σελίδα 9 από 10

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η
οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή
αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα,
Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό
καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του
ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»
στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ ( www.asep.gr ), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην
ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη
προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει
δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν
υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση των πινάκων
κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή
κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων,
εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται
πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που
προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς
οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους,
αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της
οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των
πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων,
απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι
συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα
της οκτάμηνης απασχόλησης, πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους
να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην
οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη
διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν
απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του
άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης
δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή
ανακριβής, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται
υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι
αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της
οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σελίδα 10 από 10

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση
έκδοσης «12.02.2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της
αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με
επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης
των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις·και ii) τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία
επιλογής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας
διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης
δηλαδή: Κεντρική σελίδα Πολίτες Έντυπα- Διαδικασίες  Διαγωνισμών
φορέων  Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ).

Ο ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Nicopolis Press

Το Nicopolispress.gr είναι ένα ειδησεογραφικό Blog με ειδήσεις από την Πρέβεζα, την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Αφήστε ένα μήνυμα:

0 σχόλια: